nov13

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต นายสุเพียบ ศรีรัตนประพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอกะทู้ ร่วมกับ นางสาวปริชญา ชัยชนะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการรักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวสุชาดา หมื่นโพธิ์ นักวิชาการสัตวบาล และนายไพรสน เรืองดำ เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการสุ่มตรวจติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ตามนโยบายกรมปศุสัตว์เพื่อตรวจสอบการจัดส่งนม คุณภาพน้ำนมและการเก็บรักษานมโรงเรียนให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้คำแนะนำกรณีพบปัญหาที่เกี่ยวกับนมโรงเรียน