nov12

 นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบให้นางสาวศิริวรรณ ไกรเทพ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาและแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 มุขหลัง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับรางวัล