การรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

------------------------------------------------------------------

1. แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร IDP

2. โครงการพัฒนาที่ดีเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

3. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคคล