รายงานผล

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

 

1. การรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
          1.1  แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร IDP
2. ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)
          2.1 การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วย 
                  แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล 
           2.2 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน 
                - หลักฐานการวางแผน
                - หลักฐานการดำเนินการ
                - หลักฐานการอภิปรายผลการเรียนรู้
                - หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ ฯ