july02

นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนางสาวขวัญกมล
ปักการะโน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน
/โครงการกลุ่ม 3.2 ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน มีหน่วยงานเสนอโครงการเข้ารับการพิจารณา จำนวน 113 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,563,514,865 บาท โดย โครงการของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตผ่านการพิจารณา รวม 3 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 22,169,150 บาท