สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จัดงาน ปศุสัตว์อันดามัน 63” เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป และการจัดการด้านการตลาด รวมทั้งอนุรักษ์ ปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์ การสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่ม ชมรม เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากนักวิชาการ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย โดย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และ ว่าที่ ร.ต. วิกรม จากที่ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน ณ ไร่วานิช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

กิจกรรรมในงานประกอบด้วย 
  1) 
การประกวดแพะ

  2) การอบรม 
  3) การ
ลงนามความร่วมมือภาคีการพัฒนาการแปรรูปผลิภัณฑ์นมแพะ จังหวัดภูเก็ต (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต)   มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) และชมรมแพะภูเก็ต 
  4) กิจกรรม
ชมสัตว์สวยงาม /สัตว์แฟนซี

  5) นิทรรศการหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  6) ออก
ร้านค้าเกษตร

sep10sep11sep12sep13sep14sep15