may12


นายเทวิน แสวงสิน มอบหมายให้นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์ ตำแหน่งสัตวแพทย์อาวุโส เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อด้วยเทคโนโลยีชีวภาพในพื้นที่ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง ให้บริการมอบเวชภัณฑ์ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกร