may13


 นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์ ตำแหน่งสัตวแพทย์อาวุโส และเจ้าหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมโครงการโครงการพัฒนาการเลี้ยงแพะนม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 5 ราย วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาการเลี้ยงแพะนม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และการตลาด 2.เพื่อพัฒนาฟาร์มแพะนม การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์และการตลาด 3.เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาแพะของจังหวัด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มณีรัตน์ บัวศรี ฟาร์มแพะ & โฮมสเตย์ หมู่3 บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต