sep9

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และนายจิรายุ  นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยนายไมตรี อินทุสุต ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นประธาน