sep11

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ร่วมประชุมเพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(เพิ่มเติม)ให้จัดทำโครงการเกี่ยวกับเกษตรผสมผสาน(Fusion Farm) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต