sep12

นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวปริชญา  ชัยชนะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  นางสาวสุชาดา  หมื่นโพธิ์ นักวิชาการสัตวบาล และนายไพรสน  เรืองดำ  เจ้าพนักงานสัตวบาล ดำเนินการบันทึกข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์ OK ผ่านทางแอปพลิเคชั่นแผนที่ Google Maps ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ให้แก่บุคคลทั่วไป