รายงานผล

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

------------------------------------------------------------------

1. การรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร IDP

2. โครงการพัฒนาที่ดีเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) ด้วยวิธีการสอนงาน

3. แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลและสรุปผลการพัฒนาบุคคล