รายงานผล

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

------------------------------------------------------------------

1 การรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

 1.1 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A)

 1.2 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:A)

 1.3 แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP:B)

 2 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้

2.1 หลักฐานการวางแผน

2.1.1 แผนการดำเนินงาน

2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2562

 2.1.3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาผู้ใต้บังคัญบัญชา รอบที่ 2/2562

2.1.4 รายงานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาผู้ใต้บังคัญบัญชา รอบที่ 2/2562

2.1.5 แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ

2.1.6 แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง

2.1.7 หนังสือประกาศแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

2.1.8 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคัญบัญชา รอบที่ 2/2562  

2.2 หลักฐานการดำเนินการ

 2.2.1 ใบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ

 2.2.2 ภาพการดำเนินการ

 2.2.3 เอกสารประกอบการบรรยาย

2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

 2.3.1 ผลงานการปฏิบัติ

 2.3.2 แบบประเมินผลหลังการเรียนรู้

 2.3.3 แบบสอบถามการประเมินโครงการ

 2.3.4 บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

2.4 หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

 2.4.1 สรุปผลการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

 2.4.2 แบบประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน