รายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

 

11111

รายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A ผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล

เฉพาะส่วนของ "แผนการพัฒนารายบุคคล"

 

 ------------------------------------------------------------------

 

1. การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

       1.1 แบบฟอร์มรายงานแผน - การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP:A)  (excel)

       1.2 แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (แบบฟอร์ม IDP : B)

2. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School Best Practice) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้

     2.1 หลักฐานการวางแผน

             2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคลากร 1/2561

             2.1.2 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาผู้ใต้บังคัญบัญชา 1/2561

             2.1.3 รายงานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาผู้ใต้บังคัญบัญชา 1/2561

             2.1.4 เขียนโครงการหลักสูร "การใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครังเรือน (Regis Lives) " โดยวิธีชุมนุมนักปฎิบัติ

             2.1.5 หนังสือประกาศแจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมการอบรม

             2.1.6 แผนและกำหนดการชุมนุมนักปฏิบัติ

             2.1.7 ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคัญบัญชา 1/2561    

    2.2 หลักฐานการดำเนินการ

            2.2.1 ใบลงชื่อเข้าร่วมอบรม โดยวิธี ชุมนุมนักปฏิบัติ

            2.2.2 ภาพการดำเนินการฝึกอบรม 

            2.2.3 เอกสารประกอบบทเรียน

      2.3 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

            2.3.1 แบบทดสอบก่อนอบรม

            2.3.2 ผลงานการปฏิบัติ

            2.3.3 แบบทดสอบหลังการอบรม

            2.3.4 สรุปคะแนนประเมินความรู้ก่อนและหลัง

            2.3.5 ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม

            2.3.6 แบบติดตามประเมินผลหลังการอบรม

            2.3.7 ภาพการดำเนินการฝึกอบรม 

      2.4 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

            2.4.1 แบบติดตามประเมินผลหลังการอบรม

            2.4.2 คะแนนเฉลี่ยรายบุคคลจากการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

            2.4.3 แบบสอบถามการประเมินโครงการ

        2.5 การรายงานผล

           2.5.1 หนังสือรายงานผลการพัฒนา ปศจ

            2.5.2 หนังสือรายงานผลการพัฒนา ส่ง กกจ.

            2.5.3 รางานผลการพัฒนาเผยแพร่บน Fackbook และ เว็ปไซด์

            2.5.4 สื่อสัญลักษณ์เผยแพร่หลักฐานบนเว็บไซด์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ภายใต้สัญลักษณ์  (Banner)

           5e0e16d1298d138f270636b9d4eb8ed2 idp