Agri Map

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

1.1 หนังสือเชิญประชุมจัดทำแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 2/60

1.2 รายงานการประชุมจัดทำแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 2/60

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาบุคคลากร

1.4 รายงานผลการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/60

1.5 โครงการอบรมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.6 กำหนดการอบรมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

1.7 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

1.8 แบบฟอรมที่ 1

1.9 แบบฟอร์มที่ 2.2.

1.10 ภาพประกอบการประชุมการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร

2. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร

2.1 หนังสือเชิญประชุมวางแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมเซ็นรับทราบ

2.2 ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต

2.3 ภาพถ่ายการวางแผนการประชุมการดำเนินการ

2.4 ผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงานภายใต้แถบสัญลักษณ์ (banner)

 

3. การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากร หัวข้อ การใช้โปรแกรมระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ในงานปศุสัตว์ (Agri-Map) 

3.2 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

3.3 แบบทดสอบก่อนเรียน

3.4 เอกสารการบรรยาย

3.5 ผลงานการปฏิบัติจริง

3.6 แบบทดสอบหลังเรียน

3.7 ประกาศนียบัตร

3.8 ภาพถ่ายการดำเนินงาน

 

4. การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร

4.1 สรุปคะแนนการประเมินผลหลังสิ้นสุดการพัฒนา

4.2 แบบฟอร์มติดตามประเมินผลโดยวิธีสอนงาน

4.3 แบบสอบถามการประเมินโครงการ

 

5. การสรุปรายงานผลการการพัฒนาบุคลากร

5.1 หนังสือรายงานผลการพัฒนาบุคลากรส่ง กกจ

5.2 สรุปและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลตามแบบ

- รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
แบบฟอร์มที่ 2.2
- แบบฟอร์มที่ 3.1
- แบบฟอร์มที่ 3.2
- แบบฟอร์มที่ 4

5.3 สื่อสารเผยแพร่หลักฐานผลการประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาทุกรายการลงทางเว็บไซค์ของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้แถบสัญลักษณ์ (banner)